Betingelser

Nærværende salgsbetingelser er lavet for at beskytte både os, dig og andre kunder, der benytter enavn.dk’s ydelser, således at du ikke risikerer at få nedbragt dit serviceniveau som følge af andres misbrug.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis der skulle herske tvivl omkring nogen af punkterne, vi er altid villige til at diskutere dem med dig og finde en løsning. Disse salgsbetingelser gælder for alle ydelser, der leveres til Kunden af Fionia IT ApS. I nærværende kontrakt betegnes Fionia IT ApS som enavn.dk. Disse salgsbetingelser er standardbetingelser, der gælder for alle sites hostet af enavn.dk. Salgsbetingelserne vil ikke have indflydelse på den måde, du benytter vores ydelser på, og reglerne er ikke ment som en restriktion, men udelukkende for at vi kan bibeholde kvaliteten af vores ydelser.

Kunden er indforstået med at benyttelse af vores ydelser sker iht. efterfølgende betingelser:

1. Services

Kunden er indforstået med at benyttelsen af enavn.dk’s services udelukkende dækker de ydelser, der fremkommer på faktura. I tilfælde af partnere, forhandlere eller i tilfælde hvor en enkelt kunde varetager flere konti gælder nærværende salgsbetingelser for samtlige af Kundens konti, når denne har accepteret nærværende salgsbetingelser.

Alle kontrakter indgås på dansk.
Hvis du senere ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af din ordrebekræftelse, kan du sende en mail til regnskab@enavn.dk

2. Betaling

2.1 Automatisk kortbetaling betyder, at betaling af abonnement på produkter og ydelser, leveret af enavn.dk, automatisk sker ved træk af beløbet fra kundens betalingskort. Der er mulighed for at vælge automatisk kortbetaling under selve bestillingen eller efterfølgende på kundecentret. Når der vælges automatisk kortbetaling, tilmelder kunden sig samtidig til at modtage faktura/kvitteringer pr. email. Både ved tilmelding og ændring at automatisk kortbetaling sendes en bekræftelse til kunden pr. email.

Kunden er ansvarlig for, at betalingskortet til enhver tid er opdateret, så betalingsoplysningerne er korrekte, og at disse opdateres ved udløb, spærring, bortkomst osv., således at den automatiske kortbetaling kan finde sted. Sådanne kortopdateringer skal foretages i kundecentret på enavn.dk. I de tilfælde, hvor kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og hvor en sådan betaling ikke kan genneføres (f.eks. hvis kunden skifter kort), har enavn.dk ret til at fremsende en rykker til kunden. I alt max. 2 rykkere fremsendes pr. email og tillægges et rykkergebyr på kr. 100.

Vi gemmer ingen betalingskorts info hos os. Alle oplysninger vedr. dit betalingskort gemmes af din egen betalingskort udstederen (eksempel Nets.eu).

2.2 Alle virtuelle hostingkonti betales forud for en periode på 12 måneder, medmindre andet er aftalt. Alle dedikerede serverkonti og co-locationkonti afregnes forud pr. måned, medmindre andet er aftalt. Evt. overforbrug vil blive faktureret særskilt til Kunden.

2.3 Ved betaling via bankoverførsel fra udenlandske banker forbeholder enavn.dk sig retten til udelukkende at registrere det endeligt modtagne beløb.

3. Ændringer af salgsbetingelser

enavn.dk påberåber sig ret til at ændre indhold og priser, der fremgår af salgsbetingelserne. Den seneste version af salgsbetingelserne vil altid være at finde på http://enavn.dk/termsofsale og denne seneste version vil altid være den juridisk bindende.

4. Varighed

Denne aftale vil være gældende i en periode på 12 måneder, medmindre andet er aftalt. Aftalen bliver automatisk fornyet ved udgangen af denne periode medmindre den er opsagt iht. betingelserne i nærværende aftale.

5. Opsigelse af aftalen

Medmindre andet er aftalt, kan ethvert abonnement opsiges med 30 dages varsel af Kunden, dog er de første 3 mdr. uopsigelige. Medmindre andet er aftalt kan ethvert abonnement opsiges af enavn.dk med 30 dages varsel. Hvis aftalen opsiges af en af ovennævnte parter vil forudbetalte ydelser ikke kunne tilbagebetales. Er abonnementet ikke opsagt senest en måned før udløbsdato forlænges det automatisk i en ny abonnementsperiode.

6. Overensstemmelse med gældende lovgivning

Under benyttelsen af ydelserne skal Kunden overholde såvel national som international lovgivning, aftaler og regulativer. Enhver overtrædelse kan medføre øjeblikkelig ophør eller ophør med 30 dages varsel afhængig af overtrædelsens omfang.

7. Begrænsning af ansvar

enavn.dk garanterer ikke Kunden uafbrudt service og 100% oppetider i disse salgsbetingelser. enavn.dk skal under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for afbrydelse af eller forsinkelse i enavn.dk’s levering af ydelser, hvis denne afbrydelse eller forsinkelse skyldes omstændigheder, som enavn.dk ikke har indflydelse på. En sådan afbrydelse eller forsinkelse udgør ikke en fejl iht. disse salgsbetingelser, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. enavn.dk, firmaets direktør eller ansatte skal i enhver henseende holdes skadesløse for enhver form for tab, skade af enhver art, hvad enten den er direkte eller indirekte forårsaget af Kunden eller en person i kontakt med Kunden.

8. Begrænsning af garanti

enavn.dk bestræber sig i enhver henseende på at yde den ønskede service. enavn.dk skal ikke holdes ansvarlig for tab eller skade der skyldes manglende aflevering af ydelsen og evt. godtgørelse kan ikke overskride ydelsens værdi, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

9. Erstatningsbegrænsning

Kunden indvilger i at holde enavn.dk skadesløs for alle krav, tab, samt udgifter (inkl. advokatomkostninger) i relation til, eller forårsaget af, ydelser leveret til Kunden af enavn.dk inkl. ethvert krav fra tredjemand (inkl. Kundens kunder), for produkter eller ydelser solgt af Kunden, krav om patent, copyright eller overtrædelse af trademark, krav grundet afbrudt eller dårligt fungerende ydelser leveret af enavn.dk, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. enavn.dk kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af Kundens website.

10. Nægtelse af ydelse

enavn.dk forbeholder sig ret til at nægte at levere en ydelse til en kunde, hvis:

a) Kunden ikke betaler produktet indenfor 14 dage efter forfaldsdato.

b) hvis aftalen er udløbet

c) hvis Kunden misbruger enavn.dk’s ydelser og ikke overholder sine forpligtelser iht. aftalen.

11. Delte servere

Kunden accepterer at ydelserne leveres på delebasis og accepterer, at hans website ikke må belaste serveren ved overdreven brug af CPU (således at andre brugeres/maskiners ydelser lider herunder). Hvis det bedømmes at en kunde belaster en server ved overdreven brug, vil enavn.dk bedømme at server på delebasis ikke længere er egnet for denne kunde og tilbyde at flytte Kundens konti over på en dedikeret server. I sådanne tilfælde vil enavn.dk tilbagebetale evt. forudbetalte ydelser. Dog vil Kunden naturligvis blive opkrævet for det nye produkt.

12. Passwords

Kunden er ansvarlig for at password kun gives til folk, som Kunden ønsker skal have adgang til Kundens konti. enavn.dk er ikke ansvarlig for skade eller tab, der er resultat af adgang til en konto v.h.a. gyldigt brugernavn og password. enavn.dk leverer et password, som Kunden herefter har mulighed for at ændre. Efter ændring af password, har enavn.dk ikke kendskab til Kundens password.

13. Videresalg af produkter

Kunden har ikke ret til videresalg af enavn.dk’s produkter medmindre, der er indgået aftale herom f.eks. via køb af partnerprogram.

14. SPAM

Kunden har ikke ret til at sende spam via enavn.dk’s mailservere. Kundens site må ikke henvise eller linke til spam email.

15. Adgang til data

Kunden har udelukkende adgang til de data, der befinder sig under Kundens egen konto. Kunden har ikke adgang til at læse eller skrive data noget andet sted på enavn.dk’s servere.

16. Ubetalte konti

Konti vil blive suspenderede hvis de ikke betales senest 14 dage efter forfaldsdato. Alle data under en suspenderet konto vil forblive I systemet, men kontoindehaver vil ikke have adgang til disse. På websitet vil fremkomme en meddelelse om, at kontoen er suspenderet. Kontoen vil blive slettet fra systemet og alle hidhørende data slettes, hvis kontoen ikke er betalt senest 1 mdr. efter forfaldsdato. Mens kontoen er ubetalt vil Kunden ikke have adgang til data, der er gemt på enavn.dk’s servere. enavn.dk forbeholder sig ret til at slette data på suspenderede konti.

17. Uautoriseret adgang

Forsøg fra Kundens side på at benytte enavn.dk’s servere til at angribe andre servere/netværk vil resultere i øjeblikkelig ophør af Kundens konto hos enavn.dk.

18. Domænenavn

18.1 enavn.dk er ikke ansvarlig, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres af de pågældende myndigheder.

18.2 Flertallet af domænenavne er registreret på grundlaget "first come first served". enavn.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for evt. forsinkelse i registrering af domænenavn, der evt. kan medføre, at navnet registreres til anden side først.

18.3 enavn.dk er på ingen måde ansvarlig for registrering af domænenavne, der benyttes til ulovlige formål, eller som har kriminel karakter.

18.4 Alle tilbud, der omfatter gratis .dk, .com, .net og .org domænenavne ved samtidig oprettelse af hosting aftale, kan ikke opsiges før efter 1 år.

18.5 enavn.dk forbeholder sig ret til at ændre evt. fejl, der måtte opstå i systemet.

18.6 I tilfælde af tab af et domænenavn, som følge af en fejl fra enavn.dk's side, kan erstatningen på intet tidspunkt overstige prisen for domænet + evt. årlige afgifter betalt for domænenavnet.

18.7 enavn.dk er ikke ansvarlig, hvis domænet ikke kan fornys p.g.a. manglende/for sen betaling. Betaling af årligt domænegebyr skal være enavn.dk i hænde senest 24 timer (ex weekend og helligdag) før udløbsdato. Enkelte domæneendelser muliggør en redemptionperiode, hvor man, mod betaling af ekstra gebyr, kan redde domænet fra sletning i en kort periode efter udløbsdato. Dette ekstra gebyr kan oplyses ved henvendelse til enavn.dk's support afdeling.

18.8 Priser på domænenavne opdateres automatisk på baggrund af tæt integration med tredjepartsleverandører, hvori bl.a. de aktuelle valutakurser indgår. enavn.dk forbeholder sig retten til at annullere domænekøb og -fornyelser, såfremt denne integration har resulteret i fejlagtige priser.

18.9 I tilfælde hvor et ejerskifte kræver manual behandling forbeholder enavn.dk sig retten til at tage betaling for dette.

19. Fornyelse af domæner og webhoteller

enavn.dk er ikke ansvarlig for manglende fornyelse af domænenavne eller webhoteller og heraf følgende sletning, som skyldes manglende/for sen betaling fra Kundens side. enavn.dk sender opkrævning om fornyelse ud pr. email, hvorfor Kunden har pligt til at informere enavn.dk om evt. ændring i emailadresse. Således skal den emailadresse, som er oplyst til enavn.dk, altid være den Kunden kan modtage emails på.

20. Webhotel

20.1 enavn.dk leverer den hardware og systemadministration, der er nødvendig for at levere World Wide Web adgang til internet samfundet. På Kundens opfordring vil enavn.dk koble et unikt domæne navn til vore servere (f.eks. http://www.ditnavn.dk) forudsat at dette navn er legalt registreret til, og under kontrol af Kunden. Kunden forstår at registreringen af domæne navnet kan tage lidt tid og ikke er under enavn.dk's kontrol. Under normale omstændigheder kan vi have domæne navnet oppe på 1-3 hverdage.

20.2 Kunden forstår og er enig i, at enavn.dk vil gøre alt, der er i deres magt for at holde servere aktive. Dog vil servere, fra tid til anden, blive koblet fra p.g.a. rutinemæssig vedligeholdelse, opgraderinger og andre nødvendige ændringer.

20.3 enavn.dk vil gøre alt, der er i deres magt for at have backup af al information på serverene. Dog anbefaler enavn.dk, at Kunden gemmer en seperat backup af al information sendt til serverene. enavn.dk er ikke ansvarlig for tabt materiale og information.

20.4 enavn.dk vil også gøre alt, der er i vor magt for at opretholde sikkerheden på vort netværk af servere. Dog skal holdes in mente, at internettet, per definition,ikke er sikkert. Kunden påtager sig ansvar for beskyttelse af egne filer og mapper. Vore sikre servere bruger Secure Sockets Layer ("SSL") mellem en kompatibel browser og enavn.dk’s servere. Videresendt information fra enavn.dk’s Sikre Servere, der ikke bruger SSL, vil ikke være så sikre, som dem der bruger SSL.

20.5 enavn.dk er ikke ansvarlig for tab af handel, tabt profit, tabte data, fejl i sikkerhed eller nogen indirekte eller konsekvent skade, hvadenten disse skader er forudsigelige eller ej, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. Derudover har Kunden ansvaret for alle former for data sendt til enavn.dk's servere på Kundens vegne, inklusive enhver form for handelsmærke, copyright, patent eller anden intellektuel ejendom sendt til enavn.dk. enavn.dk forbeholder sig ret til at slette et hvilkensomhelst produkt eller et hvilketsomhelst materiale, som kan resultere i et brud på andres intellektuelle ejendomsret eller i tilfælde af et teknisk problem.

20.6 Kunden indvilger i at have, eller få, et basalt kendskab til internettet og dettes principper og procedurer.

20.7 Kunden vil undgå at krænke visse generelt accepterede guidelines udi brugen af internettet som f.eks. restriktioner på masseafsendt post samt masseafsendte reklamer (SPAM mail og opslag), piratkopiering eller kopiering af software og andre krænkelser af copyright og licenser, mail bombing eller andre former for nægtelse af service og adgang til andre brugere (nuke, flash, o.s.v...), og forsøg på at krænke sikkerheden. Det er ikke tilladt Kunden at bruge overdrevne mængder diskplads, ej heller overdreven brug af netværkets båndbredde, CPU tid, og andre ressourcer. Kunder som udøver denne form for øget aktivitet skal aftale en ordning med enavn.dk Internet Services på forhånd, så vi bedre kan afbalancere belastningen på vore maskiner. Undlader Kunden at gøre dette, vil dennes produkt blive lukket, indtil anden aftale er lavet. Aktiviteter som har indflydelse på enavn.dk Internet Services's netværkadministratorers eller andre kunders aktiviteter er forbudt. Det er ikke tilladt Kunden at installere processer, der arbejder i baggrunden, daemons, cron jobs, bots, o.s.v... uden disse forud er godkendt af enavn.dk Internet Services's netværkadministratorer. Alle processer af denne art vil blive stoppet uden advarsel. Kunder må ikke køre packet sniffere eller lignende programmer.

21. Skabshosting og footprint

21.1 enavn.dk leverer el, beskyttede omgivelser og netværksydelser til rackene, alle andre ydelser som server, operativsystem og applikationer leveres af Kunden.

21.2 Båndbrede og strømforsyning er overvågede og vil blive beregnet særskilt, hvis disse overskrider standard forbrug.

21.3 Rack hosting har en 24x7 support.

22. Dedikerede Servere og Co-Location

22.1 enavn.dk leverer el, beskyttede omgivelser og netværksydelser til produktet.

22.2 enavn.dk er ansvarlig for at serveren er operationel. Operativsystem og applikationer er dog Kundens eget ansvar.

22.3 Båndbrede og strømforsyning er overvågede og vil blive beregnet særskilt, når disse overskrider de aftalte grænseværdier.

22.4 Dedikerede servere og anden hardware leveret af enavn.dk iht. lejeaftale forbliver til enhver tid enavn.dk’s ejendom.

22.5 Leveret software vil forblive enavn.dk’s ejendom.

22.6 Dedikerede dervere og co-location drager fordel af enavn.dk’s 24x7 support.

23. Data Backup Løsninger

I de tilfælde, hvor enavn.dk leverer backup løsninger, hvad enten det er på medie eller via sikker internet backup, forbliver det Kundens ansvar at sikre sig, at data bliver korrekt backed up, og Kunden skal jævnligt afprøve disse backupdata (ved geninstallation og kontrol).

24. Fortrydelse

Kunden har 14 dages returret på alle produkter, dog ikke på domæner, hvis domænet er taget i brug/registreret til Kunden, idet Kunden ved bestillingen er blevet gjort bekendt med, at der er tale om en tjenesteydelse af særlig karakter, hvorfor Kunden har fraskrevet sig fortrydelsesret.

25. Reklamation

Med vores tjenesteydelser følger der to år reklamationsret, afledt af købelovens regler som følge af almindelige retsgrundsætninger. Dette betyder, at lever tjenesteydelsen ikke op til betegnelse som den er solgt, vil det være tale om en mangel. Er der tale om en berettiget reklamation, vil vi for så vidt mulig prøve udbedre manglen. For at reklamere, sendes blot en mail med navn og ordrenummer og en beskrivelse af hvilken mangel der er tale om. Det er også muligt ringe til os, men husk at have ordrenummer klar, da det letter betjeningen.

26. Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger - navn - adresse - telefonnummer - email-adresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos enavn.dk og opbevares i 5 år ( p.g.a. Bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. De ansatte hos enavn.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Alle persondata indtastes og sendes videre i et sikkert miljø under SSL og de bliver altid krypteret. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, dog er alle passwords krypterede med MD5 krypterings teknologi. Oplysninger afgivet til http://enavn.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos enavn.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til enavn.dk via e-mail support@enavn.dk

27. Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC. Rent teknisk kan ”Cookies” deles op i to typer. Den ene type kaldes ”sessioncookies” ”sessioncookies” er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. ”sessioncookies” gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web browser. Der findes en anden type ”Cookie” som kaldes ”permanent Cookie” og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En ”permanent Cookie” er med til at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside. På enavn.dk anvendes ”sessioncookies” med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan fx gøres på følgende måde: I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies.

28. Logstatistik

Logstatistik bruges på http://enavn.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm. På http://enavn.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

29. Accept af salgsbetingelser

Kunden accepterer hermed nærværende salgsbetingelser, som værende den eneste gældende aftale mellem Kunden og enavn.dk, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

KRÆNKELSE AF DE OVENSTÅENDE BETINGELSER KAN RESULTERE I ØJEBLIKKELIG AFBRYDELSE AF KONTOEN OG NÆGTELSE AF ADGANG TIL ENHVER FORM FOR SERVICE. PS. Ekstra information vedr. domæneregler hos ICANN kan findes på nedenstående link:

http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm